Laatste VV van 2022

De laatste Verenigde Vergadering van 2022, en ook de laatste begroting van deze bestuursperiode. Het was een bewogen jaar wat ons nog lang zal heugen vanwege alle geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld de energiecrisis. Maar ook de klimaatverandering is een belangrijk actueel item. En heeft de aandacht van de SGP-ChristenUnie fractie.

In het voorjaar was er water teveel en is de waterberging bij de Prins Willem Alexander baan ingezet. De andere kant was er ook: we hebben weer een warme en vooral droge zomer achter de rug, en we zijn dan ook blij te kunnen constateren dat het in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard door alle maatregelen met de zoetwater toevoer, maar ook het anticiperen van de peilbeheerders op de verwachte droogte, er steeds voldoende zoet water is geweest voor alle functies. De SGP-ChristenUnie fractie wil dan ook op deze plaats een ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk danken.  Maar de fractie vraagt zich tegelijk af hoe het teveel aan water in een natte periode goed vast gehouden kan worden om het, als het nodig is, in een droge periode te kunnen gebruikten.

Economisch is dit jaar door de enorm gestegen energie prijzen en de inflatie een moeilijk jaar geweest. Dit zal nog meerdere jaren van herstel vergen en dit zien wij dan ook terug in de onontkoombare tariefstijgingen.  In onze visie gaat het erom dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken. Hoe willen we omgaan met elkaar? Hoe willen we omgaan met de schepping? Willen we alleen maar gebruiken en uitbuiten of willen we als rentmeester en priester handelen? Het is toch niet zoiets van “na ons de zondvloed”? Met elkaar zijn we verantwoordelijk, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Juist in deze tijd van verandering is het belangrijk de kansen te grijpen die er liggen op het gebied van duurzaamheid. Verandering betekent wat ons betreft niet altijd groei in economisch opzicht, maar kan ook juist een stuk bewustwording in gang zetten van wat werkelijk belangrijk is. Wij zien deze en de komende periode als een kans om als hoogheemraadschap de kerntaken, samengevat in: droge voeten en  schoon water, vast te houden en tegelijkertijd de kansen die deze tijd biedt aan te grijpen om de kerntaken in het perspectief van de maatschappelijke ontwikkelingen te zien.

We zijn als Verenigde Vergadering al uitgebreid betrokken geweest bij het tot stand komen van deze begroting, waarvoor onze dank. Helaas moeten we vaststellen dat de prognose, geschetst bij de kaderbrief, bewaarheid lijkt te worden. Het ziet er naar uit dat het jaarresultaat 7 miljoen euro negatiever is dan begroot. Als gevolg hiervan moet met name de zuiveringsheffing flink omhoog. De SGP-ChristenUnie fractie ziet dit met lede ogen aan. Zoals altijd zijn er twee kanten aan de medaille. Wij weten dat de tariefstijging van ongeveer € 15 per vervuilingseenheid noodzakelijk is voor een gezond financieel beheer. Maar wat is de andere kant van de medaille? Onze ingezetenen krijgen een flinke lastenverzwaring. En dat in een tijd waarin steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en een stuk maand over houden aan het eind van het beschikbare budget.

De SGP-ChristenUniefractie vindt het perspectief wat geschetst wordt in de meerjaren raming optimistisch, de extra uitleg in de beschouwingen en het erratum verduidelijkt wel het een en ander, maar dat we de tarieven kunnen verlagen lijkt ons te optimistisch. Echter het is een perspectief en volgend jaar weten we het.

Ik wil graag afsluiten met een citaat van Augustinus: ”Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is”. En zo kunnen we als hoogheemraadschap sober maar wel doelmatig onze taken uitvoeren.