Aandacht voor belastingdruk, veiligheid en assetmanagement

In de vergadering van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van 30 juni 2021 werden onder meer de jaarstukken 2020 en het meerjarenperspectief behandeld.

Hoewel een groot deel van de stukken inhoudelijk al tijdens de commissievergaderingen was behandeld, vroeg Greet van den Bergh als voorzitter van de fractie SGP-ChristenUnie specifieke aandacht voor de hogere belastingopbrengsten, die mede het gevolg zijn van de stijgende huizenprijzen en mogelijke tariefsverlagingen. Bij de behandeling van de begroting 2022 in het najaar zal daarop door de fractie van SGP-ChristenUnie op worden teruggekomen.

 

Voor het onderwerp veiligheid en dan met name de arboveiligheid op de werkplek en op de bouwplaats werd specifieke aandacht gevraagd met de opmerking dat veiligheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering in het DNA moeten zitten, zowel intern in de communicatie als naar buiten toe met foto’s, filmpjes en dergelijke. Vanuit het dagelijks bestuur werd gesteld dat er binnen het Hoogheemraadschap voldoende aandacht is. De arboveiligheid zal voor de SGP-ChristenUnie een blijvend aandachtspunt zijn, wat ook in verslaglegging tot uitdrukking moet komen.

 

Ook vroeg Greet aandacht voor de digitale veiligheid, die prioriteit heeft en voortdurend aandacht vraagt. De kwetsbaarheid van de ICT-systemen van de diverse overheden, recent nog in een artikel in het blad Binnenlands Bestuur, komt telkenmale aan het licht. Hoe goed zijn de besturingssystemen en andere bedrijfssystemen die aan het internet gekoppeld beveiligd tegen kwaadwillende hackers die mogelijk de uitvoering van de taken van het Hoogheemraadschap willen beïnvloeden?  In hoeverre is geborgd dat een kwaadwillend iemand de bediening van een zuivering of een gemaal niet over kan nemen?

 

Tenslotte bleek het onderwerp assetmanagement, waarvoor Bart van der Roest in de vergadering van de commissie AZM aandacht had gevraagd, aanleiding voor een aantal collega bestuursleden om in de vergadering van 30 juni 2021 terug te komen op de beantwoording door het dagelijks bestuur. Nu is een duidelijke toezegging gedaan dat het onderwerp assetmanagement in 2021 de aandacht gaat krijgen waarom gevraagd is, waaronder de strategische visie van het hoogheemraadschap op het onderwerp.