Martin van der Spek beoogd heemraad voor HHSK

Het beoogde nieuwe college van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, bestaande uit Water Natuurlijk, Bedrijven, VVD en SGP-CU, wil gaan sturen op een toekomstbestendig waterschap. Dit is ook de titel van het concept bestuursakkoord.

Voor het nieuwe college worden de volgende hoogheemraden voorgedragen: Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Jos Verdoold (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), en Martin van der Spek (SGP-ChristenUnie). Samen met de waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt vormen zij dan het dagelijks bestuur.

BESTUURSAKKOORD
In het bestuursakkoord staan de ambities en uitdagingen genoemd voor de komende periode. Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het vigerende Waterbeheerplan. Gericht op de toekomst krijgen de volgende vijf thema’s de komende vier jaar bijzondere aandacht: klimaatadaptatie, bodemdaling, klimaatmitigatie, waterkwaliteit en de relatie met de omgeving.

Het nieuwe college wil het duurzaam financieel beheer voortzetten, met een gematigd tarievenbeleid. De jaarlijkse tariefstijging (inclusief inflatie) wordt gecontinueerd op maximaal 3%, met een streven naar minder.

PROCES
Op woensdag 15 mei 2019 vindt een extra verenigde vergadering plaats waarin het dagelijks bestuur wordt gekozen en het bestuursakkoord wordt aangeboden.

Delen op