Exotenbeleid, eind goed, al goed?

Op 8 november 2017 zijn door onze fractie de eerste vragen gesteld tijdens de commissievergadering Integraal Waterbeheer over invasieve exoten, ook wel uitheemse dier- en plantensoorten die in ons land voor overlast of onveilige situaties kunnen zorgen.

Bij monde van John Vente werd aan de portefeuillehouder gevraagd om hiervoor beleid te ontwikkelen, omdat het dagelijks bestuur zelf had aangegeven geen organisatiebreed exotenbeleid te hebben. Bij monde van de portefeuillehouder, mevrouw Van Zoelen, werd verwezen naar een richtlijn uit 2009 voor een voldoende uitvoering van de waterschapstaak om invasieve exoten tegen te gaan. John vond dit veel te mager en wilde de toezegging dat er echt beleid gemaakt zou worden. De portefeuillehouder wilde er een nachtje over slapen.

Vele nachtjes later kwam John Vente tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap op 29 november 2017 – bij de behandeling van het agendapunt exotenbeleid – hier nogmaals op terug. Hij had niet uit de stukken kunnen opmaken dat daadwerkelijk beleid gemaakt zou worden. De fractie SGP-CU voelde zich op dit onderwerp volstrekt niet serieus genomen en liet dat duidelijk blijken richting het college. En hoe zat het met de mening van de andere fracties? Die lieten zich toen niet tot nauwelijks over dit onderwerp horen.

Heel veel nachtjes later – om precies te zijn op 28 november 2018 – stond de behandeling van Programmabegroting 2019 op de agenda. In die programmabegroting staat dat gewerkt gaat worden aan een exotenbeleid. Later vertelde mevrouw Van Zoelen (portefeuillehouder) dat het exotenbeleid in samenwerking met de andere waterschappen in Zuid-Holland en de Unie van Waterschappen, gemaakt zal gaan worden. Onze fractie reageerde verheugd op dit nieuws en heeft er alle vertrouwen in dat straks een gedegen document op tafel zal liggen. Dank college van de HHSK voor het vertrouwen in de fractie van de SGP-CU!

John Vente (lid algemeen bestuur)