Strategische visie Krimpenerwaard

Dit voorjaar verscheen een rapport, opgesteld onder leiding van prof. Bakker, waarin een toekomstbeeld geschetst wordt voor de Krimpenerwaard.  Dit rapport kwam vanuit een burgerinitiatief tot stand, waarin ondernemers, bewoners en agrariërs hun mening en wensen naar voren brachten. Het rapport werd aangeboden aan de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, aan Provinciale Staten van Zuid Holland en aan het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

De bedoeling is dat voornoemde overheden hier concreet mee aan de slag gaan, ieder voor zover dat zijn verantwoordelijkheid is. Het gaat namelijk om de volgende thema’s:

WATERVEILIGHEID, BODEMDALING, ECONOMIE en WERK, LANDBOUW, NATUUR, MOBILITIET, WONEN en VOORZIENINGEN EN ENERGIETRANSITIE.

Vóór de zomervakantie vond een eerste bespreking van het rapport plaats, zowel bij gemeenten, provinciale staten als het waterschap, waarbij vooral gesproken werd over het proces van behandeling.  Het aanstellen van een deskundige verkenner werd als een must ervaren en zoals het er nu naar uitziet, zal mevrouw S.M. Dekker, voormalig minister van VROM in de kabinetten Balkenende II en III deze kar gaan trekken.

Delegaties van de SGP-fracties van de betrokken gemeenten, provinciale staten en waterschap kwamen op 16 oktober bijeen om een en ander met elkaar af te stemmen. Hoewel er ook over de inhoud van het rapport gesproken is, is toch besloten zich in eerste instantie te richten op het proces van behandeling. Over de vervolgstappen houden de fracties elkaar op de hoogte en zo nodig plannen ze een gezamenlijke bijeenkomst. Bij leven en welzijn komt hierop dus een vervolg. Dan zal er ook meer duidelijkheid kunnen worden gegeven welke richting de SGP kiest op de onderscheiden thema’s.

Door: André van der Wende, lid VV HHSK en raadslid gemeente Krimpenerwaard