Waterschapsbelastingen 2016

Het hoe en waarom
Elk jaar verschijnt het overzicht met betrekking tot de waterschapbelastingen. Een uitgave van de Unie van Waterschappen, de koepel van alle 22 waterschappen. Daarin staan veel interessante cijfers en dus veel vergelijkingsmateriaal van en voor alle waterschappen.

Het eerste, wat ik dan opsla, zegt HHSK waterschapbestuurder André van der Wende, is het tarievenoverzicht. Als bestuurder kijk je vaak naar de cijfers, het financiële plaatje. Zowel qua investeringen als in het onderhoudsdeel. Voor de kerntaken dient voldoende geld beschikbaar te worden gesteld. Dus bijvoorbeeld voor dijk- en kadeversterkingen, afvalwaterzuivering, onderhoud watergangen en voor het Krimpenerwaardse deel de wegen buiten de bebouwde kom.

Sluipenderwijs krijgen we er echter taken bij, waarop we niet zitten te wachten, zoals bijvoorbeeld het grondwaterbeheer, vaarwegenbeheer, etc. Ook het monitoren van zwemwater hoort al geruime tijd tot ons takenpakket en die zijn door de provincie Zuid-Holland op ons bordje gelegd. We protesteren wel, maar kunnen het niet tegenhouden. Vooralsnog worden sommige beleidsvelden nog wel van de nodige financiën voorzien, maar dat is ook maar voor hoelang.

De tarieven
Terug naar het vergelijkingsoverzicht. Eerst maar het slechte nieuws. Het tarief voor agrarische grond, de boeren dus, is € 104,32 per ha. Helaas de hoogste van alle waterschappen. Hier ligt een taak voor mijn fractie om daar wat aan te doen. Datzelfde geldt voor de ingezetenen heffing, daarbij zijn we op zes na de hoogste zijn met € 90. We zijn de laagste op zes na voor de natuurterreinen. Daarin dient een substantiële verhoging plaats te vinden. Voor de zuiveringsheffing zitten we bij de middelmoot, namelijk op plek 9, met een tarief van € 55,99. Is dit alles verklaarbaar? Deels wel. We hebben een forse opgave in het versterken van onze dijken, dus het op Deltahoogte brengen daarvan. Om de dijken aan weerskanten van de Hollandse IJssel weer aan de norm te laten voldoen is een bedrag € 227 miljoen nodig. Weliswaar uitgesmeerd over 10 jaar, maar dan nog.

Hoe dan ook, we gaan na de zomer, bij de begrotingsbehandeling, hieraan proberen wat te doen en zullen lobbyen om in het algemeen bestuur medestanders te krijgen voor de matiging van de tarieven. En misschien moet het kwijtscheldingsbeleid ook veranderen.

Op D.V. 11 mei a.s. gaan we hier verkennende besprekingen over voeren. We hopen u daarover nader te informeren.