Zet waterschap beter op de kaart

De fractie van de SGP-ChristenUnie pleitte in de algemene beschouwingen er voor om veel massaler uit te dragen waar het waterschap mee bezig is, nog meer de burger bij het werk te betrekken en het nog beter op de kaart zetten van het Waterschap.

Van der Wende (SGP) sprak mede namens de heer Prinsen (ChristenUnie) in de algemene beschouwingen o.a. het volgende: ‘In de vorige bestuursperiode heeft onze fractie er een gewoonte van gemaakt algemene beschouwingen te houden in de begrotingsvergadering van ons waterschap. Enkele fracties hebben bij dit initiatief aangehaakt. Nu we ons vanaf begin dit jaar in een nieuwe samenstelling als algemeen bestuur bevinden willen we dit gebruik voortzetten, maar ook verantwoorden waarom we dit doen. Als fractie kunnen we de grote lijnen ten aanzien van waterbeheer uitzetten, maar vooral ook vanuit welke achtergrond we dit als fractie doen. Beter gezegd op welk fundament we willen staan. Het mag duidelijk zijn, dat wij de Bijbel als richtsnoer voor ons handelen hanteren’.

Waterschappen op de kaart
‘Waterschappen als functionele democratie staan niet alleen nationaal, maar inmiddels ook internationaal goed op de kaart. Het OESO-rapport sprak hierover heldere taal, maar gaf tegelijk aan, waar nog een wereld te winnen was. Degenen voor wie we het doen weten nauwelijks dat we bestaan. Nog minder wat we doen. Vrij generaal, maar dat is wel de werkelijkheid. Dus moeten we de boer op. Veel massaler uitdragen waar we mee bezig zijn, nog meer de burger bij ons werk betrekken en ons nog beter op de kaart zetten. Gelukkig constateren we ook, dat we daarin al slagen hebben gemaakt. Het meest in het oog springend gebeurt dat bij de dijkversterkingsprojecten. Ook intern wordt er op dit punt een slag gemaakt. Ik prijs daarin het college, maar vooral ook de organisatie. Er zullen weinig medewerkers meer zijn, die hier niet over nadenken’, aldus fractievoorzitter van der Wende.

Lees verder in de Algemene beschouwingen 2015 (pdf)