SGP kamerlid houdt pleidooi voor voldoende zoetwater

Landbouw vaart wel bij een gezonde bodem en voldoende zoet water. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mede door het beleid van ‘Den Haag’ komen deze vanzelfsprekendheden in gevaar.

De regering wil verdieping van de Nieuwe Waterweg, een extra zeesluis in het Noordzeekanaal, verzilting van het Volkerak-Zoommeer en verdere openstelling van de Haringvlietsluizen. Dit betekent dat zout water verder Nederland in kan komen. Daar komt bij dat door klimaatverandering meer droogteperiodes zullen voorkomen. Dat betekent: minder aanvoer van zoet rivierwater en grotere vraag naar zoet water voor de landbouw.

Last but not least, heeft staatssecretaris Dijksma ambitieuze ideeën gelanceerd over het doorsteken van dijken om water meer ruimte te geven. Deze plannen en ontwikkelingen zullen leiden tot verzilting van landbouwgronden en bedreigen de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de landbouw.

De SGP maakt zich hier grote zorgen over. Op een landbouwbijeenkomst van het waterschap Scheldestromen in het Zeeuwse Heinkenszand roept SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf de regering op om veel beter te kijken naar de consequenties van alle plannen voor de landbouw. Dijkgraaf: “De landbouw kan niet zonder goede grond en voldoende zoet water. Veel gewassen kunnen zout missen als kiespijn. Landbouw mag daarom niet het sluitstuk van de planvorming zijn, zoals nu lijkt te gebeuren.’