HHSK SGP-ChistenUnie fractie stelt verkiezingsprogramma vast

DE FRACTIE SGP-CHRISTENUNIE HEEFT HAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘VERANTWOORD WATERBEHEER’ VASTGESTELD. LIJSTTREKKER ANDRÉ VAN DER WENDE GEEFT AAN DAT DIT VERKIEZINGSMOTTO HET PRINCIPIËLE EN PRAKTISCHE VAN DE SGP CHRISTENUNIE MOOI COMBINEERT.

Verkiezingsprogramma waterschap 2015-2019 SGP-ChristenUnie (pdf)

Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze vriend als er vol- doende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende doeleinden toepasbaar. Wat kunnen we dán genieten van het water. Onze vijand als het vuil en vies is, als er teveel van is en overlast of overstroming dreigt. Wat kun- nen we dán bang zijn voor water. Daarom vraagt water steeds onze aandacht en onze zorg. Wij, Nederlanders, leven immers iedere dag met water.

Het zijn vooral de waterschappen die in Nederland iedere dag met de zorg voor water bezig zijn. Zij dienen de samenleving door het voeren van een verstandig en verantwoord waterbeheer. En dan wordt er niet alleen gelet op de inkom- sten en uitgaven, maar ook op het nut en noodzaak van de te nemen maatre- gelen. Ze leggen als een goed rentmeester verantwoording af over het gevoer- de beheer in het gebied waar u woont, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

Op 18 maart 2015 wordt u in de gelegenheid gesteld het algemeen bestuur van HHSK te kiezen, tegelijkertijd met de verkiezing van Provinciale Staten van Zuid-Holland. U ontvangt dan twee stembiljetten, zodat u voor beide organen uw stem kunt uitbrengen.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de ChristenUnie nemen met een gezamenlijke lijst deel aan de waterschapsverkiezingen in uw gebied. De beide partijen hebben de afgelopen zes jaar in een gezamenlijke fractie intensief en constructief met elkaar samengewerkt. Deze samenwerking willen we voort- zetten voor de nieuwe bestuursperiode 2015 – 2019. Bij beide partijen staan inmiddels ervaren bestuurders aan het roer die een belangrijke bijdrage aan het waterschapbestuur hebben geleverd en dus over veel ervaring en deskun- digheid beschikken.

In de achterliggende bestuursperiode zijn mede door onze inbreng in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur een aantal successen geboekt. Het gaat te ver om op alle successen in te gaan, maar enkele willen wij toch benoe- men, reëel baggerbeleid, duurzaam financieel beheer, up-to-date peilbesluiten en veilige dijken. Verderop meer.

Goed waterbeleid en waterbeheer maakt duurzaam wonen, werken en recreë- ren mogelijk.
Met goed waterbeleid en waterbeheer wordt vorm gegeven aan het bouwen en bewaren van ons land. Daarnaast vormt water vooral de basis voor een duur- zame inrichting van onze woon- en leefomgeving.

Die verantwoordelijkheid willen de SGP en de ChristenUnie vanuit hun gedach- tegoed graag op zich nemen. U kunt daarbij helpen door uw stem op de SGP- ChristenUnie uit te brengen. Dan kiest u voor deskundigheid, integriteit en verantwoord rentmeesterschap.