SGP Waterschapplatform wil meer aandacht voor Waterschappen

Op vrijdag 21 november jl. organiseerde het platform voor waterschappers binnen de SGP een bijeenkomst op de rioolwaterzuivering in IJsselstein. Voorzitter W. de Jong, lijsttrekker van waterschap Hollandse Delta, was verheugd over de hoge opkomst. ‘Het wordt tijd dat het Waterschap op de kaart wordt gezet!’, aldus de voorzitter. Doel van de bijeenkomst was om kennis te delen en de voorbereidingen voor de komende verkiezingen te treffen. De waterschapverkiezingen worden deze keer gelijktijdig gehouden met de verkiezingen van de Provinciale Staten en wel op D.V. woensdag 18 maart 2015.

Afkoppelen regenwater
Gastheer Gijs van Leeuwen, SGP-er in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ontving de aanwezigen in IJsselstein, één van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap. In de presentatie werd duidelijk dat het van groot belang is dat het regenwater wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Hierover worden momenteel afspraken gemaakt met gemeenten. Als dit niet gebeurd moeten er hoge investeringen worden gedaan, waardoor de kosten voor burgers nog hoger worden en daar zit niemand op te wachten. Daarnaast wordt met de zuivering energie teruggewonnen en grondstoffen geproduceerd. Hierbij kan gedacht worden aan fosfaat, cellulose en bioplastics.

Waterzuivering
In de rondleiding werd wel duidelijk wat er voor nodig is om het water te zuiveren voordat het geloosd wordt. Overigens is het gezuiverde afvalwater niet drinkbaar. Het effluent van een zuiveringsinstallatie bevat, in kleine hoeveelheden, nog allerlei stoffen, zoals zware metalen, fosfaten en ziektekiemen. Om ziektekiemen en resten van medicijnen te verminderen zou het goed zijn als het afvalwater bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshuizen wordt voorgezuiverd. ‘Eigenlijk zou je dat verplicht moeten stellen’, aldus waterschapper André van der Wende, lijstrekker voor de SGP-ChristenUnie bij het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Energiefabriek
Het afvalwater zit overigens vol met energie. Een deel van de energie wordt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw benut door het opwekken van biogas. Deze methode levert ongeveer 30% op van de energie die de rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt. Met moderne technologie is het mogelijk om steeds meer van die energie uit het afvalwater te winnen. De Stichtse Rijnlanden maakt van de rioolzuiveringsinstallatie Nieuwegein een Energiefabriek. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie mag zich met deze naam tooien als zij ten minste 100% extra energie oplevert ten opzichte van de energie die ze verbruikt. Nieuwegein zal één van de eerste Energiefabrieken in Nederland zijn. Daarbij kan invulling gegeven worden aan het bijbels rentmeesterschap. Een mooi voorbeeld voor de SGP-Waterschappers dus.

Campagne
Vanzelfsprekend werd aandacht gegeven aan de komende verkiezingen en de daarbij behorende campagne en collegesamenstellingen. Veel waterschapfracties hebben inmiddels een website waarop men informatie kan vinden. Van belang is dat het waterschap meer onder de aandacht wordt gebracht en daarin heeft iedereen een taak.

Platform
Het platform dat onlangs in het leven is geroepen bestaat naast voorzitter Wim de Jong uit Goos den Hartog (lid van het dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland) en Peter van den Berg (Gemeenteraadslid te Waddinxveen). Naast de vele waterschappers en kandidaat-waterschappers waren ook bestuurders aanwezig van provinciale verenigingen en medewerkers van het partijbureau. Ook het Statenlid van Dieren uit Zuid-Holland en Tweede Kamerlid Bisschop waren van de partij.