Kandidaatsinformatie

Peter van den Berg. Wie is dat?
Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Peter van den Berg (1974) en ik woon met mijn vrouw Eveline in Waddinxveen. Als gezin zijn we sinds het voorjaar van 2007 beschikbaar en actief als pleeggezin. In het kader van zowel crisisopvang als min of meer langdurige opvang hebben we diverse kinderen mogen opvangen. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik Nederlands Recht, met als specialisatie staats- en bestuursrecht, gestudeerd. Ik werk als juridisch adviseur voor de gemeenten Woerden en Oudewater. Sinds 2000 ben ik politiek-bestuurlijk actief. Kerkelijk zijn wij aangesloten bij de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorpstraat’. Sinds 2010 mag ik de gemeente als diaken dienen. Vrije tijd? Gezin, schrijven van een boek. Oost-west, thuis best!

Waarom kandidaat voor de waterschapsverkiezingen?
Zowel vanuit mijn werk als juridisch adviseur én ook als Statenlid, en voorheen als raadslid, heb ik dagelijks met ruimtelijke ordening te maken. Je hebt het dan over de ruimtelijke inrichting. Daar hoort water bij. Juist het samenspel tussen ruimtelijke ontwikkeling, milieu/water en economie maakt het besturen van bijvoorbeeld een Waterschap bijzonder en interessant. Daar wil ik een bijdrage aan leveren.

Kandidaat voor bestuur Schieland en de Krimpenerwaard? Dan heb je zeker wel bestuurservaring nodig?!
Vanaf 2000 ben ik politiek actief. De eerste jaren als duo-raadslid van de PCW-fractie (Protestantse Combinatie Waddinxveen). Vanaf 2006 tot en met 2018 was ik namens de PCW gemeenteraadslid in Waddinxveen. Als raadslid heb ik mij gespecialiseerd in ruimtelijke ordening. Voor wat betreft de Zuidplas en Greenport coördineerde ik het overleg tussen de PCW/SGP/CU-fracties van de betrokken gemeente en de provincie. Onlangs ben ik geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

CU/SGP-visie op water
Wij vinden dat U, jij en ik zorgvuldig moeten omgaan met de natuur. Vanuit onze christelijke visie vinden wij dat we als rentmeesters met Gods goede schepping moeten omgaan. Rentmeesterschap, een ouderwets woord? Misschien, maar het betekent dat wij zorgvuldig moeten omgaan met de natuur omdat de natuur (milieu, water e.d.) niet van ons is maar ‘geleend’. Wij hebben onze verantwoordelijkheid om een gezond watersysteem en een ‘waterveilige’ gemeente aan onze (klein)kinderen over te dragen! Daar staan we voor!

Speerpunten CU/SGP
Laat ik dicht bij huis blijven. De Zuidplas en regio Greenport zijn de laagste delen van het land. We hebben te maken met dalende bodem (inklinking veen) en brak/zout water. In beide regio’s zijn veel ontwikkelingen voorzien. In de Zuidplas woningbouw, in de Greenport de herstructurering van de boomkwekerijsector. Dat betekent dat ondernemers, gemeenten en het waterschap gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en plannen moeten maken. Niet alleen maken, maar ook uitvoeren!

Als je gekozen wordt, waar mogen wij jou over vier jaar op afrekenen?
Op de lijst sta ik op de derde plaats. Gezien de uitslagen van de afgelopen verkiezingen een ‘spannende’ plek met een reële kans om gekozen te worden. In Waddinxveen woon ik enkele honderden meters van de ‘Vergeten Plek’. Een kunstwerk op het laagste polderpeil van ons land. Het belang van veilige dijken spreekt mij enorm aan. Veilige dijken betekent veilig wonen en werken. Dat is in ons bijzondere gebied van groot belang. Ik zie erop toe dat we bij dijkverzwaring maximaal ruimte bieden aan bewoners, boeren en ondernemers. Neem elkaar serieus, pak extra kansen met twee handen aan en maak gebruik van de lokale gebiedskennis van inwoners die er vaak al veel jaren wonen’.