Voorbereiding op de Verenigde Vergadering op 31 maart 2021

Op 3 en 4 maart waren de commissievergaderingen met een aantal interessante onderwerpen.

Zoals te verwachten was, blijkt uit de Bestuursrapportage 2020 dat de coronapandemie de nodige invloed heeft gehad op het al dan niet behalen van de gestelde doelen. Niet alles kon worden gerealiseerd, maar door de bank genomen kan onze fractie zich vinden in de afgelegde verantwoording.

Aan de orde was ook een stuk waarin de impact van de coronacrisis vertaald werd naar de prioritering. Door onze fractie werd aangegeven dat corona niet als een gemakkelijk excuus gebruikt moet worden, waarop de dijkgraaf duidelijk toegezegd heeft dat daar voor gewaakt wordt.

Qua prioritering kreeg het standpunt van onze fractie bijval van andere commissieleden dat de crisisbeheersing de hoogste prioriteit dient te hebben, met name als bedacht wordt dit niet een onderwerp is waar laconiek mee om gesprongen kan, mag en moet worden. Het beheersgebied van het hoogheemraadschap behoort tot laagst liggende delen van Nederland, waar een fors percentage van de bevolking woont dan wel werkt. Dat betekent dat de kerntaken van het hoogheemraadschap voldoende geborgd moeten zijn en daar hoort een onderwerp als crisisbeheersing bij.

Vanuit het College kwam de verzekering dat het trainen en oefenen aan de orde blijven, maar dat de evaluatie van het handboek Crisisbeheersing, vanwege het gegeven dat dit op orde is, minder prioriteit heeft.

Ook stemde het College in met het meenemen van de leden van het Algemeen Bestuur in de kaders waaraan de prioritering getoetst zal worden.

Een flink aantal peilbesluiten voor de Krimpenerwaard moet worden genomen. De fractie is van mening dat het van belang is dat de gebruikers van de gronden meegenomen zijn in het hele proces. Zij zijn immers de deskundigen van hun eigen gebied. Op een aantal punten was er discussie, dan gaat het vooral om wel of niet indexeren van de peilen en de mate van drooglegging. Voor onze fractie is en blijft zorgvuldigheid en het goed betrekken van de gebruikers een belangrijke overweging.

Gesproken is over de nieuwe nota risicomanagement, weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen. Vanuit onze fractie is aangegeven dat bij risicomanagement het van belang is aandacht te hebben voor de beheersmaatregelen, die vervolgens financieel gewaardeerd moeten worden. Dit moet in de ramingen van kosten adequaat worden meegenomen. Toch blijven er altijd nog zaken die simpelweg niet voorzien kunnen worden. Wat dat betreft is voorgesteld om de algemene reserve bij te stellen naar een bedrag gerelateerd aan de huidige begroting. Het tot nu toe gehanteerde bedrag van 5 miljoen euro dateert namelijk uit 2008.

Door onze fractie is ingestemd met het voorstel voor een krediet om doucheruimtes en het bedrijfsrestaurantĀ  in het kantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam te vernieuwen. Met name vanuit het aspect van goed werkgeverschap moeten dit soort zaken in orde zijn.