Algemeen

Verkiezingen

Op 18 maart 2015 vonden voor alle waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen vonden gelijktijdig plaats met de verkiezingen van de Provinciale Staten. De verkiezingen vinden uitsluitend plaats voor de categorie ingezetenen waarbij 21 zetels in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap zijn te vervullen. Voor de categorie Ingezetenen verlopen de verkiezingen via kieslijsten. De categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden via benoemingen in het bestuur vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur is gekozen voor een periode van vier jaar.

Het algemeen bestuur komt vier keer per jaar in zijn geheel bijeen tijdens de verenigde vergadering. In deze vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over strategische keuzes en de toekenning van kredieten. In voorbereiding op de verenigde vergadering vinden diverse commissievergaderingen plaats. Elk lid van het algemeen bestuur heeft plaats in één van de commissies Algemene Zaken en Veiligheid en Watersystemen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden). De voorzitter (de dijkgraaf) wordt benoemd bij koninklijk besluit.

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) en 9 leden die worden aangewezen door belangengroeperingen van:

  • bedrijven (categorie bedrijven – 5 geborgde zetels)
  • de agrarische sector (categorie ongebouwd – 3 geborgde zetels)
  • organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen – 1 geborgde zetel)