Algemenen beschouwingen 2017

Zoals gebruikelijk in de begrotingsvergadering de algemene beschouwingen van de SGP-ChristenUnie fractie. Het is hèt moment om het brede palet van werkzaamheden van ons waterschap tegen het licht te houden, waarbij wij ons zoveel mogelijk beperken tot de kerntaken.

WATERVEILIGHEID
Dat is wel de meest prominente kerntaak. Vorig jaar hebben we de klimaatbestendige stad en de dijkversterkingen tegen het licht gehouden. Nu doen we dat met de meerlaagse veiligheid. Het voornaamste daarin is de preventie, dus het voorkomen van een overstroming, de tweede een waterrobuuste ruimtelijke inrichting. De derde, een betere voorbereiding op een mogelijke overstroming, willen we nader bezien. In het Schielandse deel is het evacuatie- en vluchtscenario relatief goed te voorspellen, waarbij ‘blijven zitten waar je zit’ soms de beste optie is. Denk aan flats en kantoorgebouwen. Ook een scala aan wegen maken een vlucht relatief kansrijk. Voor het Krimpenerwaardse deel ligt dat wat anders. In de Strategische Visie Krimpenerwaard wordt hiervoor aandacht gevraagd en worden oplossingen aangedragen. Uw college heeft deze opties voor een deel als weinig realistisch gekenschetst, zoals een aantal nieuwe oeververbindingen. Mijn fractie onderschrijft deze lijn, maar wel met de kanttekening “Wat is het alternatief?”. De bewoners van de dijkdorpen zoals Krimpen aan den Lek, Lekkerkerk, Ammerstol etc. kunnen naar de dijk vluchten, maar lukt dat ook voor Stolwijk, Vlist en Berkenwoude? Is hier de optie de aanleg van vluchtheuvels à la de terpen in polder Noordwaard bij Werkendam? Ons inziens een redelijk goedkope en snel realiseerbare oplossing. Is dit het onderzoeken waard? Ook in de communicatieve sfeer zijn nog verbeterslagen te maken. Bent u dat met ons eens en wat gaat u hieraan het komende jaar doen?

PEILBEHEER
Dit jaar, maar ook vorig jaar hebben we meerdere informatieve bijeenkomsten gehad ten aanzien van het peilbeheer met daaraan gekoppeld de bodemdaling en de effecten op diverse soorten van grondgebruik. Het restveengebied Moordrecht stond daarbij expliciet in de belangstelling. Onze portefeuillehouder refereerde daaraan nog tijdens de Zuid-Hollandse Waterschapsdag in Bleskensgraaf. Nu het economische tij gekeerd lijkt, is het zaak oude plannen weer uit de bureaulade te halen. Is de natuuroptie daarvoor misschien de beste oplossing, met schadeloosstelling van de agrariërs? We horen graag de mening van het college. Met de extra beschikbaar gestelde financiële middelen kan de natuuropgave in de Krimpenerwaard ons inziens versneld afgerond worden, overigens in het besef dat het proces van bodemdaling eigenlijk niet gestopt kan worden. Hooguit wat vertraagd. Laat in dit verband ook de stem van de agrariërs nadrukkelijk een rol spelen!
WEGENBEHEER
De al jaren spelende discussie over de overdracht van het wegenbeheer is in de fase van onderzoek naar de financiële gevolgen voor de gemeente(n) gekomen. Bij voortduring benadrukt het college van de gemeente Krimpenerwaard niet op de overdracht te zitten wachten. In de raad van deze gemeente liggen de opvattingen verdeeld, maar de voorstanders zijn nog niet in de meerderheid. Voor de burgers maakt het weinig uit wie de taak uitvoert. Of zij nu via de wegenheffing van het waterschap betalen of via de OZB van de gemeente.
De wethouder financiën van Krimpenerwaard beseft dit, mijns inziens in onvoldoende mate, gelet op haar publieke uitlatingen. Hoe het ook zij, we horen graag de laatste ontwikkelingen. Kan de portefeuillehouder druk uitoefenen op de gemeente Krimpenerwaard om het bestemmingsplan Landelijk Gebied aangepast te krijgen, zodat eindelijk de Lange Tiendweg opnieuw geasfalteerd wordt?

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
Een pluim voor onze voorzitter, die in zijn functie van voorzitter van de Unie van Waterschappen, samen met de VNG en IPO hebben aangestuurd op een ambitieuze duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe kabinet. Circulaire economie, klimaatadaptatie en energie stonden op de gezamenlijke investeringsagenda en staan dus nu ook in het regeerakkoord. We plaatsen dit ook in onze Bijbelse rentmeesterschapstaak. Dan gaat het met name over het bouwen en bewaren van de door God geschapen aarde. Dat is een aan ons, mens, opgelegde taak. In het verleden kwam de bouwopdracht meestal wel goed uit de verf, maar schortte het aan de “bewaar” taak. Een omslag in het denken plaatst die bewaartaak nadrukkelijk in het licht. Kortweg de aarde beter achterlaten, dan dat je hem heb aangetroffen. Vanuit mijn fractie steunen we dit beleid nadrukkelijk.

AFSLUITEND
Vorig jaar hebben we aandacht gevraagd voor de hoge tarieven van ongebouwd. Uw college onderschreef toen dit beeld, maar wat is er concreet aan gedaan? Het terughoudende beleid in de tariefstijging heeft onze instemming, waarbij we beseffen, dat zeker in het watersysteem, noodzakelijke aanpassingen ook financiële offers vragen. De Rijksoverheid staat hiervoor nadrukkelijk aan de lat. Is de 230 miljoen euro ook al toegezegd?
Rest ons, last but not least, medebestuurders, college en medewerkers Gods zegen toe te wensen voor het komende jaar.

A. (André) van der Wende
J.A. (John) Vente