Eerste concept waterbeheerplan 2016-2021 HHSK onder de maat

Elk waterschap stelt eens in de zes jaar een Waterbeheerplan (WBP) op. In het plan staan welke maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren. Laat nu het eerste concept van het Waterbeheerplan daar nu net geen duidelijkheid over geven. De fractie SGP/ChristenUnie vindt het eerste concept dan ook onder de maat. Door Harry Prinsen is in de verenigde vergadering van 30 september 2015 namens de fractie aangegeven om:

  • De resultaten op hoofdlijnen op te nemen. Dit vinden wij belangrijk omdat dit duidelijkheid geeft aan betrokken bewoners, bedrijven en agrariërs over de vraag wat het hoogheemraadschap gaat doen in de wijken en steden.
  • Een overzicht van de wetten en regels op te nemen. Op de werkzaamheden van het waterschap zijn veel wet- en regelgeving van toepassing. Denk hierbij aan het Deltaplan. Daarnaast zijn met andere overheden veel bestuursakkoorden gesloten. Goed om deze op overzichtelijke wijze op te nemen in het WBP. Hierdoor zien onze waterpartners hoe wij afspraken hebben vertaald in beleid en uitvoering.
  • Een financiële onderbouwing op te nemen. Dit geeft tenminste duidelijkheid over de heffingen die iedereen gaat betalen om droge voeten en schoon water mogelijk te maken.

Het college gaf expliciet aan te luisteren en de opmerkingen mee te nemen in een volgende concept. Wij zien uit naar een volgende concept.