Vragen over bericht mbt Gay Pride

Op 30 juli jl. stelde de fractie SGP-ChristenUnie fractie, met ondersteuning van de fracties Ongebouwd, DWLK en Vitaal Veilig Waterbeheer de onderstaande vier vragen aan het college van HHSK naar aanleiding van een twitterbericht met als titel “Waterschappen uit de kast tijdens gay pride”:

  1. Draagt het college kennis van de voormelde berichtgeving die via Twitter is geplaatst op de website van HHSK onder de kop “Waterschappen uit de kast tijdens de gay pride”.
  2. Is het college met ons van mening, dat dit geen taak is van de waterschappen?
  3. Zijn hiermee, direct of indirect, kosten voor het HHSK gemoeid en zo ja wilt u dan per omgaande de deelname van HHSK aan de gay pride annuleren?
  4. Is het college bereid publiekelijk afstand te nemen van de berichtgeving en deze berichtgeving van de website van HHSK laten verwijderen?

In de verenigde vergadering van 30 september heeft het college een reactie gegeven op onze vragen. Het college is van mening dat ze juist gehandeld heeft en daarom geen aanleiding ziet om het twitterbericht aan te passen of te verwijderen.

Onze fractie, bij monde van de fractievoorzitter en uitdrukkelijk alleen namens de SGP-ChristenUnie heeft vervolgens gevraagd dergelijke berichtgeving voortaan niet meer over te nemen, aangezien naar onze mening de grenzen van goede smaak en goede zeden tijdens de gay pride duidelijk worden overschreden.

We hebben verder gevraagd wanneer een medewerker of bestuurslid toch deelneemt, dit dan niet namens HHSK te doen. Er is nogmaals is verzocht de berichtgeving te verwijderen.

Het college, bij monde van de voorzitter, heeft geantwoord ieder de vrijheid te laten al dan niet aan een dergelijk evenement deel te nemen en dat hij de feitelijk juiste berichtgeving staande laat. De fractie SGP-ChristenUnie heeft aangegeven dit te betreuren.