Waterschappen goed voorbereid op droogte

De waterschappen zijn goed voorbereid op de ernstige droogte die het land momenteel in zijn greep houdt. Dat meldt de website Waterforum.net. Volgens de Unie van Waterschappen hebben de waterschappen van tevoren maatregelen genomen. Daarnaast is de aanvoer van water door de grote rivieren nog voldoende.

Er is op dit moment sprake van ernstige droogte, doordat er de afgelopen tijd heel weinig regen is gevallen. Volgens de droogtemonitor van het Watermanagementcentrum Nederland van 15 juni is 2015 wat neerslag en verdamping betreft een droog jaar, met een neerslagtekort dat ongeveer eens per 20 jaar voorkomt.

Extra wateraanvoer 
De watersystemen bij de waterschappen zijn volgens de Unie van Waterschappen, ondanks het grote neerslagtekort, nog goed op orde. Dat is omdat de waterschappen van tevoren maatregelen hebben genomen en doordat de aanvoer van water door de grote rivieren nog voldoende is. Agrariërs en natuurbeheerders kunnen echter de komende dagen in toenemende mate problemen ervaren als de droogte doorzet. Waterschappen voeren extra water aan uit de grote rivieren en het IJsselmeer en zien extra toe op het handhaven van noodzakelijke waterpeilen.

Watersystemen op orde 
De watersystemen van de waterschappen hebben een goede uitgangspositie voor de warme periode die nu aanbreekt. De watersystemen in het lage deel van Nederland zijn op orde. Wel wordt er veel doorgespoeld voor verversing en wordt extra water aangevoerd vanuit de grote rivieren.

Beregeningsverboden
Hoog Nederland heeft meer last van de droogte en er is dan ook een toenemend aantal beregeningsverboden. Tot nu toe zijn die vrij beperkt, maar die verboden nemen toe als de temperatuur nog gaat oplopen. Als de droogte gedurende de maand juli op deze wijze aanhoudt, bereiken we de droogtesituatie van 1976. Onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater zijn van kracht in delen van Noord-Brabant en Zeeland. De grootte van het gebied waar dit speelt neemt toe en breidt zich uit.

Waterkwaliteit
Hoewel de waterkwaliteit op dit moment nog goed is, kan ook deze teruglopen als de hoge temperaturen lang aanhouden. Waterschappen met veenkades in het gebied zullen deze dan nog intensiever controleren dan nu al het geval is. Bij aanhoudende droogte kunnen de dijken scheuren. In 2003 gebeurde dat in Wilnis, waardoor veel huizen onder water liepen. Tot nu toe zijn er geen problemen geconstateerd. Afhankelijk van de situatie ter plekke hebben de waterschappen de eerste fases van hun calamiteitenplannen in werking gesteld. Waar nodig worden regionale wateren extra doorgespoeld tegen verzilting. Ook het Volkerak-Zoommeer wordt extra doorgespoeld. Daarnaast zijn op enkele plekken in Nederland negatieve zwemadviezen van kracht vanwege blauwalgen.

bron: www.waterforum.nl