Verantwoord Waterbeheer

Verantwoord waterbeheer kent vele aspecten. De kern ligt echter in het Bijbels rentmeesterschap en in de opdracht van het bouwen en bewaren van de aarde.  Meer concreet droge voeten en schoon water. Al jaren de kernpunten van alle waterschappen in Nederland. Recent is daar als kerndoel veilige dijken aan toegevoegd.

Meer specifiek betekent dit een goede afvoer van regenwater, maar ook voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw, zeg maar alle grondgebonden activiteiten. Verder hebben we sterke waterkerende dijken nodig en dient ons afvalwater op een zo efficient en effectief mogelijk wijze te worden gezuiverd.

Dit verstaan we onder Verantwoord Waterbeheer, aldus SGP/ChristenUnie lijsttrekker André van der Wende, daar werken we voor en daar werken we aan.

DIJKVERSTERKINGEN

In het gebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zijn de afgelopen jaren al forse stappen gezet op het gebied van de dijkversterkingen bij de Lek. Te denken valt aan de dijkversterkingen bij Lekkerkerk, maar ook aan de bijna afgeronde dijkversterking tussen Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven. Die bij Krimpen aan den IJssel is vorig jaar gestart en de dijkversterkingen voor Capelle aan den IJssel en Moordrecht bevinden in de voorbereidingsfase.

PEILBEHEER

Het waterpeil in de polders dient afgestemd te zijn op het agrarisch grondgebruik. Boeren en tuinders moeten hun bedrijf op een goede wijze kunnen uitoefenen. Overtollig water snel afvoeren en zorgen voor voldoende zoet water in droge perioden.

WATERSCHAPPEN

Waterschappen als functionele overheid hebben bewezen hun taken op een goede en toekomstgerichte wijze te kunnen uitvoeren. De SGP/ChristenUnie wil niets weten van het opheffen van de waterschappen. Ook internationaal wordt met veel belangstelling en soms jalouzie gekeken naar de voortreffelijke wijze van het waterbeheer door onze waterschappen. Mogen we best trots op zijn.

INNOVATIEF

Op vele beleidsterreinen lopen waterschappen voorop als het gaat om vernieuiwende bedrijfsvoering en technieken. Het meest zichtbaar wordt dit bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het afvalwater wordt gezuiverd en wordt als nagenoeg schoon water op de rivier geloosd. Uit het achterblijvende slib worden diverse herbruikbare stoffen gewonnen, zoals o.a. fosfaat, mineralen, etc.  In een slibvergistingsinstallatie wordt zelfs stroom opgewekt en de doelstelling om de zuiveringsinstallatie per 2025 energieneutraal te laten werken is reeel. De samenwerking met kennisinstituten, zoals universiteiten is daarbij essentieel.

BELASTINGEN

De SGP/ChristenUnie staat voor aanvaardbare belastingtarieven en een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een minimaal inkomen. De bijstandsnorm is daarbij leidend.

Als u dit leest is de keuze voor u toch  eenvoudig. Stem op 18 maart op SGP/ChristenUnie.