[Video] De weg naar gezond water

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt op een unieke manier samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en hun partners in Rijn-West om (trek)vissen te helpen migreren. Rijn-West is een samenwerkingsverband dat voortkomt uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Als toegangspoort van de zee naar het deltagebied vervult Rijn-West een sleutelrol bij het bevorderen van vismigratie in het hele stroomgebied. Gemalen, sluizen en stuwen vormen een knelpunt voor vissen die migreren. Het gaat hierbij om onder meer de trekvissen paling, rivierprik, spiering en de drie doornige stekelbaars. Deze soorten migreren tussen zout en zoet. Andere soorten migreren over kleinere afstanden, en trekken juist vanuit de grotere rivieren naar de polderwateren en weer terug.

De projectgroep heeft onlangs een korte film gemaakt: De Weg naar Gezond Water. De film zet vismigratiemaatregelen van de verschillende waterbeheerders in Rijn-West in het grotere kader van het waterbeheer en hoe de Nederlanders daarin tegenwoordig ook hard werken aan vismigratiemaatregelen. De film ‘De weg naar gezond water’ geeft zo een mooi beeld van het belang van vismigratie en van de gezamenlijke aanpak in het Nederlandse stroomgebied Rijn-West.